Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) ενημερώνει τους ωφελούμενων των δράσεων:

  • «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ».

ότι συμμετέχει στο μητρώο παρόχων κατάρτισης ως το μοναδικό ΚΔΒΜ2 της Π.Ε. Ρεθύμνης.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης όπως ανακοινώθηκε στην ειδική ιστοσελίδα (http://voucher.gov.gr/).

Ειδικότερα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοίνωσε ότι αναφορικά με την Πρόσκληση «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ», η καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους ωφελούμενους στον πάροχο της επιλογής τους και η ανάρτηση αυτών στην ειδική ιστοσελίδα, παρατείνεται έως την Παρασκευή 31-01-2020.»

 Οι ωφελούμενοι στις παραπάνω δράσεις μετά τη δημοσίευση των οριστικών μητρώων ωφελουμένων οφείλουν να υποβάλλουν στον πάροχο κατάρτισης που θα επιλέξουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο δελτίου Ταυτότητας
  • Βεβαίωση ανεργίας
  • Αντίγραφο τίτλου σπουδών καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή
  • Αντίγραφο Πιστοποιητικού αγγλικής γλωσσομάθειας
  • Υ/Δ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86.

Η ενεργοποίηση της επιταγής γίνεται με την ηλεκτρονική υποβολή στην ειδική ιστοσελίδα της υπογεγραμμένης σύμβασης μεταξύ του καταρτιζόμενου και του παρόχου κατάρτισης από τον πάροχο κατάρτισης σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο κεφάλαιο.

Κάθε ωφελούμενος, που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και τις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες συμβουλευτικής και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δικαιούται να λάβει συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διακρίνεται σε επίδομα θεωρίας και επίδομα πρακτικής άσκησης, συνολικής αξίας δύο χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (2.800,00€). Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται για κάθε καταρτιζόμενο συνολικά σε 2.000 € (400 ώρες) ενώ το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 800 € (200 ώρες).

Περισσότερες πληροφορίες οι ωφελούμενοι των παραπάνω δράσεων: Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (πάροχος κατάρτισης), Ηγ. Γαβριήλ 103-105 Ρέθυμνο (απέναντι από την Τράπεζα Πειραιώς, 2ος όροφος) , τηλέφωνα: 28310 40050-52.