Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Π.Ε. Ρεθύμνης  υπενθυμίζεται  στους παραγωγούς- διακινητές (εισαγωγείς-εξαγωγείς-τυποποιητές – εμπόρους  χοντρικής και λιανικής) ακτινιδίων ότι είναι ήδη σε ισχύ η με αριθμ. πρωτ 9475/136897/10.10/2018 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Ρυθμίσεις θεμάτων εμπορίας και διακίνησης ακτινιδίων». Σύμφωνα με αυτή :

  1. Η συγκομιδή ακτινιδίων ποικιλίας Hayward αρχίζει για όλη την επικράτεια την 15η Οκτωβρίου κάθε έτους χωρίς να απαιτείται απόφαση έναρξης συγκομιδής από την ΔΑΟΚ.Η εμπορία ακτινιδίων της ποικιλίας Hayward στην εγχώρια αγορά (χοντρική και λιανική πώληση) αρχίζει την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους.
  2. Οι τυποποιητές − συσκευαστές (έμποροι τύπου Α που συσκευάζουν ακτινίδια για λογαριασμό τους σε ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα συσκευαστήρια και έμποροι τύπου Β, τυποποιούν-συσκευάζουν για λογαριασμό τους σε τυποποιητήρια/συσκευαστήρια τρίτων μέσω συμφωνητικών συνεργασίας) στην περιοχή παραγωγής προβαίνουν σε τυποποίηση συσκευασία των ακτινιδίων εφόσον αυτά έχουν αποκτήσει φυσιολογικά βαθμό Brix τουλάχιστον 6,2ο ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15%. Επιπλέον, διασφαλίζουν ότι για τα ακτινίδια της ποικιλίας Hayward έχει τηρηθεί η ημερομηνία έναρξης συγκομιδής.
  3. Οι έμποροι− εξαγωγείς/αποστολείς, που εξάγουν προς τρίτες χώρες ή αποστέλλουν στην ΕΕ οφείλουν να  διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα κατά το στάδιο της εισαγωγής/παραλαβής έχουν αποκτήσει βαθμό ωρίμασης τουλάχιστον 6,2ο Brix ή  μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία ποσοστού15%. Επιπλέον, διασφαλίζουν ότι για τα ακτινίδια της ποικιλίας Hayward έχει τηρηθεί η ημερομηνία έναρξης συγκομιδής.
  4. Οι έμποροι− εισαγωγείς/παραλήπτες , που εισάγουν από τρίτες χώρες ή παραλαμβάνουν από την ΕΕ ΕΕ οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα κατά το στάδιο της εξαγωγής/αποστολής έχουν αποκτήσει βαθμό ωρίμασης τουλάχιστον 6,2ο Brix ή  μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία ποσοστού15%. Επί πλέον διασφαλίζουν ότι για τα ακτινίδια της ποικιλίας Hayward έχει τηρηθεί η ημερομηνία έναρξης συγκομιδής.
  5. Οι έμποροι που διαθέτουν τα ακτινίδια στην εγχώρια αγορά, οφείλουν να διασφαλίζουν ότι κατά τον χρόνο διάθεσης  τα ακτινίδια έχουν αποκτήσει βαθμό ωρίμασης  τουλάχιστον 9,5ο Brix.
  6. Καθορίζεται το βάρος των συσκευασιών για παρτίδες ακτινιδίων, που διακινούνται στην εγχώρια αγορά καθώς και αυτών που αποστέλλονται σε κράτη μέλη της ΕΕ ή εξάγονται σε τρίτες χώρες, στα 20 κιλά το μέγιστο.
  7. Όλοι οι συναλλασσόμενοι στον τομέα των ακτινιδίων τηρούν ως προς τις υποχρεώσεις τους και τις λοιπές διατάξεις που προβλέπονται από την κοινή Υπουργική Απόφαση 257543/2003 καθώς και τις ειδικές προδιαγραφές εμπορίας για τα ακτινίδια (Παράρτημα Ι, Μέρος Β, Μέρος 3 του ΚανΕΕ 543/2011).

Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο σε ένα από τα προαναφερόμενα στάδια διάθεσης – εμπορίας διαπιστωθεί παρέκκλιση από τα προαναφερόμενα όρια αρχικά διατυπώνονται έγγραφες συστάσεις για διορθωτικές ενέργειες (φυσιολογική ωρίμαση σε αποθηκευτικούς χώρους συντήρησης, ανασυσκευασία). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τα προϊόντα θα δεσμεύονται  και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 23 παρ 2 του ν. 4235/2014.