Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Ρεθύμνης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι παρατάθηκε μέχρι 31/01/2020 και ώρα 14.00 η  προθεσμία υποβολής αιτήσεων/στο ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων επενδυτικών προτάσεων,  για ένταξη  στα μέτρα 3.1.8 «Υγεία και ασφάλεια» & 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής» και  3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων», του Ε.Π.ΑΛ.&Θ. 2014-2020.

Για το μέτρο 3.1.8 «Υγεία και ασφάλεια», υπάρχουν 4 κατηγορίες ενεργειών, που αφορούν, στην βελτίωση των συνθηκών υγιεινής, ασφάλειας και εργασίας, στα αλιευτικά σκάφη.

Ενέργεια 1 : Βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών.

Ενέργεια 2 : Βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών.

Ενέργεια 3 : Βελτίωση της υγιεινής των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών.

Ενέργεια 4 : Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών επί των αλιευτικών σκαφών.

Για το μέτρο 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής», υπάρχουν 6 κατηγορίες ενεργειών

.Ενέργεια 1 : Βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους του σκάφους.

Ενέργεια 2 : Βελτίωση του συστήματος πρόωσης του σκάφους.

Ενέργεια 3 : Αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικός εξοπλισμός.

Ενέργεια 4 : Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας.

Ενέργεια 5 : Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης.

Ενέργεια 6 : Μελέτες για τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους στην ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών σκαφών.

Το μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων», στοχεύει στην διεύρυνση των αλιευτικών δραστηριοτήτων επί του σκάφους, την βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων και την ολοκληρωμένη διαχείριση τους.

Η  χορηγούμενη δημόσια ενίσχυση, κυμαίνεται από 30% μέχρι 80-85%, επί του συνολικού «επιλέξιμου» κόστους κάθε επενδυτικής πρότασης, που θα ενταχθεί σε ένα από τα παραπάνω μέτρα, ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης των πράξεων, το είδος και το μέγεθος του φορέα υλοποίησης και δεν χορηγείτε πάνω από μία φορά, για τον ίδιο τύπο επένδυσης, τον ίδιο δικαιούχο και για το ίδιο αλιευτικό σκάφος, κατά την διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.

Ο ελάχιστος προτεινόμενος προϋπολογισμός πρέπει να είναι πάνω από 2.000,00 ευρώ,  με μέγιστη διάρκεια υλοποίησης, από την απόφαση ένταξης, 18 μήνες, με δυνατότητα αιτιολογημένης παράτασης, μέχρι 24 μήνες και δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, με δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τις 23/03/2018, εφόσον διαπιστώνεται η εξόφληση τους μέσω Τραπέζης ή με επιταγές μη μεταβιβάσιμες, για συνολικά τιμολογημένα ποσά (χωρίς το Φ.Π.Α.) άνω των 500 ευρώ. Οι ήδη πραγματοποιηθείσες δαπάνες, δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 50% του προτεινόμενου και τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, της επενδυτικής πρότασης, για να μπορούν να επιδοτηθούν.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων, είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες ενεργών επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών (να έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα τουλάχιστον 60 ημέρες, κατά την διάρκεια των 2 τελευταίων ημερολογιακών ετών που προηγούνται της αίτησης ένταξης, για το μέτρο 3.1.22), με φερέγγυες και οικονομικά βιώσιμες αλιευτικές επιχειρήσεις, χωρίς δεσμεύσεις, από προηγούμενη χρηματοδότηση, για τις ίδιες εργασίες και εξοπλισμούς, που μπορούν να αποδείξουν την δυνατότητα καταβολής της ίδιας τους συμμετοχής και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση, από Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης πράξης.

Πλήρης φάκελος δικαιολογητικών επενδυτικού σχεδίου, υποβάλλεται απευθείας στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.Αλ.Θ., εντός 5 ημερών από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (CD/DVD ROM σε περιβάλλον WINDOWS, τα κείμενα σε MS WORD και οι πίνακες σε MS EXCEL).

  • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του φακέλου υποβολής, αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 12 των προσκλήσεων.
  • Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕΡ (Διεύθυνση: Δημητρακάκη 17) στο τηλ: 28313-43813.