Μπλόκαρε η εφορία την καταβολή του επιδόματος των 800 ευρώ σε πάνω από 160.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς μετά από εκτεταμένες διασταυρώσεις διαπίστωσε πως δεν πληρούν τους όρους λήψης της ενίσχυσης.

Παράλληλα, σκανάρονται ξανά και τα στοιχεία των επιχειρήσεων που έλαβαν το επίδομα καθώς υπάρχουν υπόνοιες για παρατυπίες.

Από τους 540.000 επιχειρηματίες που υπέβαλαν αίτηση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myBusinessSupport, το επίδομα καταβλήθηκε (στις 30 Απριλίου) σε 373.641 δικαιούχους και μπλοκαρίστηκε η πληρωμή σε 166.640 αιτούντες.

Αιτία είναι η διαπίστωση πως δεν πληρούσαν τους όρους λήψης της ειδικής αποζημίωσης. Εντοπίστηκαν και εξόφθαλμες περιπτώσεις όπου υπεβλήθησαν αιτήσεις για τα 800 ευρώ χωρίς να πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις – όπως από επιχειρήσεις που συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά και από υπαλλήλους τους που παρέμειναν στην εργασία.

Εντοπίστηκαν συγκεκριμένα, περιπτώσεις επιχειρηματιών που, δεν είχαν υποβάλλει δηλώσεις ΦΠΑ ή και φόρου εισοδήματος, άλλες ήταν σε αδράνεια ή ακόμα περισσότερο είχαν κλείσει τις εταιρείες τους πριν από τον Μάρτιο του 2020 και ορισμένοι αρκετά χρόνια νωρίτερα.

Επειδή είναι πολλές και εξόφθαλμες οι παρατυπίες, η ΑΑΔΕ θα προβεί σε ελέγχους όχι μόνο των αιτήσεων συγκεκριμένων επαγγελματιών που «κόπηκαν» από το επίδομα, αλλά και των 373.641 επαγγελματιών στους οποίους καταβλήθηκε το επίδομα των 800 ευρώ.

Οι «κομμένοι», προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις που έκανε λάθος η εφαρμογή ή οι ίδιοι κατά την υποβολή των αιτήσεων θα τους δοθεί νέα ευκαιρία, για να υποβάλουν νέα αίτηση ή να διορθώσουν την πρώτη που υπέβαλαν. Όσοι κριθούν δικαιούχοι, θα λάβουν τα 800 ευρώ μεταξύ 5 και 10 Μαΐου.

Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί ότι, όσοι λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ, χωρίς να το δικαιούνται και εντοπιστούν αργότερα, από τις διασταυρώσεις του συστήματος Taxisnet, θα κληθούν αφενός να επιστρέψουν έντοκα το ποσό, ενώ θα μπουν και στο στόχαστρο για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου.

Επίσης προβλέπεται ότι για τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις

Οι επιχειρήσεις προκειμένου να λάβουν την αποζημίωση των 800 ευρώ, πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την 20η Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός,
  2. Η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020.
  3. Η επιχείρηση δεν είναι σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από τη μη υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2020.
  4. Για επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει έναρξη εργασιών στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι την 31-3-2019, να μην έχουν υποβάλει, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές καθ’όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29 Φεβρουαρίου 2020.
  5. Δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.
  6. Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή μέχρι τη λήξη του χρονικού διαστήματος, καθώς και στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας μέχρι τη λήξη του ως άνω χρονικού διαστήματος, η αποζημίωση είναι επιστρεπτέα κατά τις κείμενες διατάξεις. Ο έλεγχος της τήρησης της παρούσας παραγράφου πραγματοποιείται μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

πηγή