Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017). Αντικείμενο του νόμου είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση συγκεκριμένων εμπορικών δραστηριοτήτων σε ανοικτό χώρο,  όπως η πώληση προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές οργανωμένες υπαίθριες αγορές, καθώς και το πλανόδιο εμπόριο.

Ο νέος νόμος, ορίζει ρητές προθεσμίες για την καταγραφή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), από τους αρμόδιους φορείς,  των αδειών υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου, πλανόδιου, λαϊκών αγορών)  καθώς και έννομες συνέπειες σχετικά με τη μη ηλεκτρονική καταχώριση των αδειών υπαιθρίου εμπορίου.
Αμέσως παρακάτω θέτουμε στη διάθεση των ενδιαφερόμενων έναν αρχικό προγραμματισμό σχετικά με την ηλεκτρονική καταγραφή των αδειών υπαιθρίου εμπορίου.

Α΄ Φάση: καταγραφή αδειών (λαϊκών αγορών, στάσιμου & υπαίθριου εμπορίου).
Σύντομη περιγραφή: κάθε αρμόδια υπηρεσία, θα καταγράφει τις άδειες (ενεργές ή μη), οι φυσικοί φάκελοι των οποίων βρίσκονται στην κατοχή της, πλην αυτών που έχουν ανακληθεί με διοικητική πράξη. Επιπλέον, οι εν λόγω υπηρεσίες θα προβούν στις δέουσες ενέργειες προκειμένου να καταχωρηθούν οι λαϊκές αγορές ευθύνης τους στο πληροφοριακό σύστημα.

Β΄ Φάση: ενημέρωση αδειούχων – μεταφορά φακέλων.
Σύντομη περιγραφή: με βάση τα στοιχεία του φακέλου και συγκεκριμένα τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου ή της οικείας Περιφέρειας τα στοιχεία των αδειούχων, που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα καθώς και ο Δήμος, στον οποίο θα μεταφερθεί ο φάκελος. Οι ενδιαφερόμενοι αδειούχοι, μπορούν με δήλωσή τους να αιτηθούν τη μεταφορά του φακέλου τους σε διαφορετικό Δήμο, στην περίπτωση που έχει υπάρξει μεταβολή στη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους. Μετά το πέρας της διαδικασίας οι φυσικοί φάκελοι θα μεταφερθούν στο Δήμο μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου.

Γ΄ Φάση: ολοκλήρωση παραμετροποίησης – έκδοση νέων εντύπων αδειών.
Σύντομη περιγραφή: στην τελική αυτή φάση, με την ολοκλήρωση της παραμετροποίησης του συστήματος, θα δοθεί η δυνατότητα στους αδειούχους πωλητές, τα στοιχεία των οποίων, για οποιοδήποτε λόγο, δεν έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα, να μεταβούν στο Δήμο μόνιμης κατοικίας τους και σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του εν λόγω Δήμου να γίνει η καταχώριση (Χρόνος: δύο (2) μήνες μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης και πάντως όχι πέραν της 30/03/2018). Τέλος, όλες οι άδειες θα επανεκτυπωθούν και θα δοθεί νέος μοναδικός αριθμός για κάθε μία εξ’ αυτών. Μετά το πέρας της φάσης αυτής, καμία άδεια δε θα θεωρείται νόμιμη αν δεν έχει καταχωρηθεί στο σύστημα.

Ανάρτηση πίνακα με στοιχεία των αδειούχων που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα (ΟΠΣΠΑ).
Με βάση τα παραπάνω η υπηρεσία μας έχει προβεί στην ηλεκτρονική καταγραφή των αδειών υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου, οι φυσικοί φάκελοι των οποίων βρίσκονται στην κατοχή της. Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (http://www.crete.gov.gr/ )

έχει αναρτηθεί πίνακας με τα στοιχεία των αδειούχων που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα καθώς και ο Δήμος, στον οποίο θα μεταφερθεί ο φάκελος. Οι ενδιαφερόμενοι αδειούχοι, μπορούν με αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους, μέχρι 19/01/2018, να αιτηθούν τη μεταφορά του φακέλου τους σε διαφορετικό Δήμο, στην περίπτωση που έχει υπάρξει μεταβολή στη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εμπορίου Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Τηλέφωνα: 2831340709, 2831340763, 2831340788, 2831340775.