Ενόψει της επικείμενης – τις αμέσως επόμενες ημέρες –  υπογραφής της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ́ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού́ και του Οργανισμού́ Ανάπτυξης Κρήτης, για την υλοποίηση μιας σειράς σημαντικών παρεμβάσεων στοΝαυταθλητικό Κέντρο Χανίων(κολυμβητήριο Νέας Χώρας), ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. κ. Άρης Παπαδογιάννης, την Τρίτη 19/01/2021 πραγματοποίησε επιθεώρηση στους χώρους της αθλητικής εγκατάστασης.

Με στόχο την άμεση και μέγιστη δυνατή κινητοποίηση των υπηρεσιών του Ο.Α.Κ. που εμπλέκονται στο εν λόγω έργο, προκειμένου να μην υπάρξουν χρονικές καθυστερήσεις, ο κ. Παπαδογιάννης ξεναγήθηκε  στο Ναυταθλητικό Κέντρο Χανίων κι ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου (Ε.Α.Κ.) Χανίων κ. Μανόλη Κουριδάκη, για τις επικείμενες παρεμβάσεις, με στόχο να υπάρξει ο κατάλληλος συντονισμός όλων των πλευρών.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν ακόμη ο Διευθυντής ΥδραυλικώνΈργων του Ο.Α.Κ.κ. Μάρκος Πατρελάκης, Μηχανικοί – Στελέχη του Ο.Α.Κ. καθώς επίσης και Μέλη της Διοίκησης και Στελέχη του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου (Ε.Α.Κ.) Χανίων.

«Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε  να βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις, με στόχο να κερδίσουμε χρόνο και να συντονιστούμε όλοι, με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Η εμπιστοσύνη που επιδεικνύει η Γενική́ Γραμματεία Αθλητισμού́ προς τον Ο.Α.Κ. αποτελεί́ για όλους μας μέγιστη τιμή́. Τα χρονοδιαγράμματα του έργου, είναι πολύ́ συγκεκριμένα, ο όγκος της δουλειάς που καλούνται οι υπηρεσίες μας να φέρουν εις πέρας είναι μεγάλος αλλά́ τα προβλεπόμενα θα τηρηθούν μέχρι κεραίας. Το κολυμβητήριο είναι σε απόλυτη προτεραιότητα και από́ πλευράς Ο.Α.Κ. θα καταβληθεί́ η μέγιστη δυνατή́ προσπάθεια, για την επίτευξη του τελικού́ στόχου πάση θυσία» ανέφερε μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης του στο Ναυταθλητικό Κέντρο Χανίων, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. κ. Άρης Παπαδογιάννης.

Υπενθυμίζεται ότι οι προβλεπόμενες από́ την προγραμματική́ σύμβαση παρεμβάσεις που έχουν ενταχθεί́ στο “Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων” του Υφυπουργείου Αθλητισμού́, αφορούν το έργο “Μελέτη Εργασιών Επισκευής – Συντήρησης Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Αντικατάστασης Η/Μ Εξοπλισμού́ του Εθνικού́ Ναυταθλητικού Κέντρου Χανίων”, ύψους 248.000 ευρώ́, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, τεσσάρων (4) μηνών.

Το συμβασιοποιημένο έργο περιλαμβάνει:

  • Τοπογραφική Αποτύπωση των χώρων πραγματοποίησης εργασιών.
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη για τις απαιτούμενες αντικαταστάσεις, την αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση.
  • Στατική Μελέτη για την επισκευή του φέροντος οργανισμού των εγκαταστάσεων και των κερκίδων.
  • Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη για την αντικατάσταση Η/Μ εξοπλισμού.
  • Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση, Μελέτη
  • Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθόσον το Ναυταθλητικό Κέντρο είναι σε επαφή με τη θάλασσα και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.
  • Τεύχη Δημοπράτησης Έργων.

 

 

Από το Γραφείο Τύπου του Ο.Α.Κ.